opširnije o autoru

Robert Blagoni

Rođen je u Puli 1969. godine. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Puli. Studij talijanskog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Puli upisao je 1989. godine. Diplomirao je 1994. diplomskom radnjom “Testo, contesto e intertesto ne Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino”. Od 1995. radi na Filozofskom fakultetu u Puli, na Odsjeku za talijanistiku. Magistrirao je 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radnjom “Lingvistički atlas Istre i Kvarnera: Bale”. Radio je kao istraživač na projektu Ministarstva znanosti RH «Lingvistički atlas istarskih jezičnih otoka». Trenutno je kao istraživač uključen na znanstveni projekt Ministarstva znanosti RH «Jezici u kontaktu na području Istre i Dalmacije». Doktorat znanosti s temom «Na tromeđi čovjeka, jezika i svijeta. Antropolingvističke perspektive jezičnih otoka u Istri» odobren mu je pri Filozofskom fakultetu u Puli (mentor prof. dr. sc. Goran Filipi).
Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te književno kritičkih članaka u raznim domaćim i stranim časopisima. Bavi se prevođenjem.


Istarski rječnik