opširnije o knjizi

Srđa Orbanić,

Zaboravljena Istra: zemljopisna i rudinska imena hrvatske Istre

 

ISBN: 978-953-255-022

BROJ STRANICA: 792

UVEZ: Tvrdi s ovitkom

GODINA IZDANJA: 2013

CIJENA: 490,00 kn

INTERNET CIJENA: 490,00 kn

 

SAŽETAK

Geografska imena ili toponimi jesu vlastita imena različitih fizičko-geografskih i socio-geografskih objekata u prostoru. Oni su nositelji jezičnih i izvanjezičnih podataka o povijesti naroda koji su u prošlosti živjeli na prostoru današnje Istre. Toponimi pokazuju znatno veću jezičnu otpornost od drugih riječi te svojim "okamenjenim" likovima pouzdano svjedoče o etnojezičnoj simbiozi Hrvata s raznim jezičnim zajednicama s kojima su tijekom povijesti dolazili u dodir. Povrh toga, sva su ta imena nositelji identiteta svojih imenodavaca i odražavaju jezično-povijesni i kulturno-socijalni kontekst u kojem su nastala te se iz njih iščitavaju stariji jezični slojevi i zaboravljeni postupci i razlozi imenovanja.
Istra je s tog stanovišta zanimljiva zbog svoje reljefne raznolikosti, iz koje proizlazi obilje raznorodnoga zemljopisnog nazivlja, specifičnoga rubnog položaja na razmeđi slavenskog, romanskog i germanskog kulturnog kruga, zbog čega su migracije iz i u ove krajeve bile česte i obilne, te zbog prožimanja različitih jezičnih sustava. Upravo su izvanjezične okolnosti u najvećoj mjeri utjecale na današnje vrlo složeno jezično stanje u kojemu prežitci velike jezične starine supostoje s najnovijim jezičnim inovacijama.
Zabrinjavajuća je činjenica da se izvorni jezik i izvorna imena u Istri gube zbog njezine postupne urbanizacije i depopulacije ruralnih prostora. Uskoro nećemo imati koga pitati kako se što zvalo. Jezikoslovac Petar Šimunović je s pravom istaknuo da zemljopisna imena pripadaju hrvatskim najugroženijim spomenicima. Radi se uglavnom o toponimima pojedinih predjela namijenjenih agrarnoj valorizaciji. Stanovništvo koje ih koristi je sve starije i malobrojnije, a mlađe stanovništvo gubi neposredan kontakt čak i sa svojom privatnom imovinom, koja se zapušta i prepušta prirodnoj sukcesiji biljnoga pokrova. Ruralni krajolik stubokom se preobražava, obradive površine zamjenjuje makija te manji šumarci. Putovi, ta kapilarna prometna infrastruktura, zarastaju, pa je dostupnost brojnih predjela sve manja. U situaciji kada su na topografskim i pomorskim kartama brojna geografska imena zabilježena pogrešno, na nekim kartama određeni toponimi čak i u više likova, sasvim je izgledno da će taj dio istarskog jezičnog blaga iščeznuti. Višedesetljetno korištenje takvih "pogrešnih" geografskih imena pridonijet će njihovoj uvriježenosti i s time postati dio novoga jezičnog sloja unutar kojega se neće smatrati nikakvom pogreškom. Stoga je naša hrvatska nematerijalna baština u Istri deset puta ugroženija od materijalne.
Upravo zato, vodili smo se mišlju da imena istarskih topografskih objekata treba sačuvati od zaborava jer su dio istarske duhovne baštine koja nestaje naočigled. Sve je manje prirodne supstance ljudi koji se njome služe u svakodnevnom životu.
Imena prikupljena u ovoj knjizi baština su i materijalne i duhovne kulture Istre, i u tome je važnost i značaj izdavanja ove knjige za budućnost. Knjiga je svojim metodološkim pristupom novum, prvo djelo ove vrste u kulturnoj povijesti istarske geografske regije. Nastala je da posvjedoči društvenu, jezičnu i socijalnu prošlost i sadašnjost kako se one ne bi zaboravile, već sačuvale za sva buduća vremena kao kulturna, jezična i socijalna povijest istarskog poluotoka.
SADRŽAJ KNJIGE MONOGRAFIJE

Uvodno pojašnjenje

Toponomastika je interdisciplinarna znanost koja od istraživača, uz lingvistička zahtijeva geografska i historiografska znanja te upućenost u gospodarske prilike određenoga razdoblja. Naime, s obzirom na to koji su objekti imenovani, može se zaključivati o kolektivnom sustavu vrijednosti u nekom vremenu. Usto, analiza i poznavanje toponimije izuzetno su značajni za praćenje promjena pejzažne slike, funkcija i značenja nekog prostora.
Autor Srđa Orbanić upozorava na iščezavanje mnogih zemljopisnih i rudinskih imena te na potrebu njihova zapisivanja, ukazuje na slojevitost hrvatske toponimije u Istri te definira toponime, mikrotoponime i toponimiju kao sustav.
Dijakronijskom, semantičkom i strukturnom analizom autor je pokušao odgovoriti na pitanja koje su semantičke skupine toponima najzastupljenije, koji tvorbeni modeli dominiraju i koliko su stari istarski toponimi.

Inventar toponima

Popis toponima i mikrotoponima (62.354, odnosno jedan toponim svakih 50 metara u stvarnom prostoru) prikazuje razmještaj i organiziranost toponima po katastarskim općinama u Istri, čime se istarska toponimija ponajprije opisuje kao sustav u kojem je bitno prikazati kako su toponimi organizirani da bi jednoznačno označivali pojedinačne zemljopisne objekte. Popis također pokazuje koje su izvanjezične sadržaje ljudi smatrali bitnima za imenovanje te, s obzirom na podrijetlo toponimijske osnove, kojim su jezičnim, a usto i kulturnim, političkim i gospodarskim utjecajima bili izloženi.

Socio-geografski i povijesno-demografski opis katastarskih općina

Smještena u najneposrednijoj blizini zapadnoeuropske civilizacije s jedne i na rubu drugačijeg kulturnog miljea s druge strane, Istra ima zavidnu povijest, ispisanu na raskrižju putova triju velikih europskih kultura – slavenske, romanske i germanske. Tisućljetna politička posezanja, neprestane napetosti i podjela ovoga nevelikog prostora između različitih država i političkih utjecaja dominantnih europskih sila presudno su utjecali na specifičnost života i raznorodnost kulturnih utjecaja na istarskom poluotoku, preko kojega su od prapovijesnih vremena vodili putovi s Mediterana u srednju Europu, odnosno u područje Panonije i obrnuto.
U ovoj je knjizi od Kastva (Liburnije) preko masiva Učke – Umag do rta Prtemanture, držimo najvećoj monografiji istarskog prostora, povijesno opisana svaka od 197 istarskih katastarskih općina.
Opisi pojedinih katastarskih općina teže stoga jačanju svijesti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti istarske kulturne baštine proizišle iz tih raznorodnih kulturnih utjecaja.

Kartografski prikazi

Svaka je istarska mikroregija i katastarska općina prikazana ikoničkim modelom određenih vanjskih i unutrašnjih obilježja prostorno vezanih i položajno određenih objekata kako bi čitatelj dobio što bolju predodžbu prostorne stvarnosti.

Fotodokumentacija

Za svaku je katastarsku općinu prikupljena, snimljena i obrađena bogata fotodokumentacija, iz koje je za objavu odabrano 1.140 fotografija.

Abecednik

Nakon inventara toponima donosi se abecednik toponimijskih apelativa. U njemu se uz toponimijski apelativ nalazi broj stranica koji pokazuje smještaj toponima po katastarskim općinama. Tako organiziran abecednik omogućava čitatelju brzo dobivanje odgovora na konkretno toponomastičko pitanje

Literatura

Opsežan popis literature donosi svu važniju domaću i inozemnu, ponajprije toponomastičku, literaturu.

METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA GRAĐE

Građa za ovaj inventar izlučena je iz povijesno-toponomastičkih studija i monografija, čiji je popis na kraju knjige, te iz kartografskog materijala.
Izlučivanje je započeto s karata u mjerilu 1:100.000 u izdanju Topografskog ureda carsko-kraljevskog Vrhovnog stožera iz Beča, Vojnog geografskog instituta iz Milana te Vojno-geografskog instituta iz Beograda i Hidrografskog instituta ratne mornarice iz Splita, tiskanih između 1872. i 1973.
Taj početni inventar nadopunjen je zemljopisnim imenima izlučenim s topografskih karata u mjerilu 1:25.000 u izdanju Vojno-geografskog instituta iz Beograda (36 listova za područje Istre), tiskanih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, te zemljopisnim imenima s karata u mjerilu 1:5.000 u izdanju Državne geodetske uprave (360 listova za područje Istre), nastalih do 1978. godine.
Svi rečeni kartografski prikazi (višebojni otisak na papiru i digitalizirani listovi) proizišli su iz točne i cjelovite izmjere topografskih objekata, s brojnim informacijama o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, vegetaciju, oblike reljefa i granice teritorijalnih područja, i na njima su svi topografski ili općegeografski objekti prikazani s jednakom važnošću.
Izlučena zemljopisna imena katalogizirana su po katastarskim općinama (stanje 1910.), aplicirajući slijepu kartu s ucrtanim katastarskim općinama na navedeni kartografski materijal.
U bazu su unesena sva imena za sve zemljopisne objekte, bez obzira na moguća ponavljanja, dakle i homonimna zemljopisna imena koja su se unutar iste katastarske općine odnosila na različite zemljopisne referente.
Ta je građa revidirana koristeći podatke prikupljene iz raspoložive literature i tijekom terenskih istraživanja, te je tako dobiven početni inventar od 12.340 zemljopisnih imena.
Početnu baza nadopunjena je izlučivanjem rudinskih imena iz katastarskih planova u mjerilu 1:1.000 i 1:2.000, izrađenih u razdoblju od 1896. do. 1974. godine, te pretraživanjem središnje baze postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave pomoću preglednika katastarskih podataka za istarske katastarske općine. Na pregledniku je pretraženo 120.000 stranica i baza je nadopunjena s 50.000 rudinskih imena.
Tako je dobiven popis od 62.354 zemljopisnih i rudinskih imena podijeljenih u 197 katastarskih općina. Uzevši u obzir iskustva iz dosadašnjih istraživanja, ovakva sistematizacija dobar je način prezentacije kompleksnog toponomastičkog sustava kakav je Istra.

 

 

knjige unutar ove kategorije

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
‘RIVA I DRUŽI
204
70,00 kn
AUSTRIJSKO PRIMORJE/eng/nje/ita
280
290,00 kn
Borbeni put operativnog štaba za Istru: svjedočanstva generala Milana Klobasa
273
200,00 kn
Čakavski versi
527
250,00 kn
Ceste i prometni sustav u Hrvatskoj: bibliografija 1990.- 2009.
368
350,00 kn
Cvijeće i bilje ISTRE
200
250,00 kn
DRAGA NAN JE ZEMLJA
202
150,00 kn
EUROPA GLEDANA S BALKANA
380
150,00 kn
FAŠIZAM U ISTRI 1918.-1943.
280
280,00 kn
Gljive u Istri
344
260,00 kn
HUM - Izlet u najmanji grad na svijetu
40
45,00 kn
ISTARSKA KUHARICA - tradic. istarska jela
160
120,00 kn
ISTARSKI KAŽUNI
399
490,00 kn
ISTARSKI NAR. OBIČAJI I STARI ZANATI
192
200,00 kn
ISTRA - monografija (hrv/nje/tal/eng)
396
550,00 kn
IZMEĐU OBRAZOVANJA I DENACIONALIZACIJE
380
150,00 kn
KAKO JAVNO RAZGOVARATI HRVATSKI
244
120,00 kn
KATE KAPURALICA(hrv/eng)
228
80,00 kn
Katolička crkva u Istri
227
180,00 kn
KULTURA ČITANJA - Čitalačka društva i knjižnice u Puli u drugoj polovici 19 i prvoj polovici 20. stoljeća
264
150,00 kn
LINDAR - sjećanja, zapisi, dokumenti
160
130,00 kn
Naredba br. 12: Pula u doba Austrije - ljudi i građevine
296
490,00 kn
O ISTRI I ISTRIJANSTVU JE RIJEČ
164
90,00 kn
OBRISI VREMENA
128
45,00 kn
OD HITLERA DO BIN LADENA
208
150,00 kn
Od ropstva do slobode: Istra 1918.-1945.
743
290,00 kn
PIĆAN I PIĆONSKI IDIOMI
160
90,00 kn
PREGLED IST. POVIJESTI
108
90,00 kn
Priče o lijepim stvarima ili Blagan skromnih darova
216
180,00 kn
PROMET U ISTRI
219
250,00 kn
PULA 3000 POLA - prilozi za povijesnu sintezu - zbornik radova
216
200,00 kn
PULA ODUVIJEK (hrv/nje/tal/eng)
108
290,00 kn
PULA SA STARIH RAZGLEDNICA-hr/eng/nje/ita
252
490,00 kn
PULA tri tisućljeća mita i stvarnosti
490,00 kn
RAT I MIR ISTARSKI
358
150,00 kn
RATNA MORNARICA K.u. K.
280
200,00 kn
STARE KARTE JADRANA
192
290,00 kn
STRADARIJ GRADA PULE - STRADARO DELLA CITTA DI POLA
500
490,00 kn
SUNČANA STRANA ZEMLJE - Versante solatio della terra hrv/tal
589
460,00 kn
SVI SVJETOVI ISTARSKI
180
280,00 kn
USUD EUROPE
286
150,00 kn
Zaboravljena Istra: zemljopisna i rudinska imena hrvatske Istre
792
490,00 kn
Živi svijet našeg mora
208
250,00 kn
Životinjski svijet Istre
216
250,00 kn
Увидеть Пулу и вернуться
160
99,00 kn
Istarski rječnik